• برگزاری همایش زن در آذربایجان

  • پیش همایش زن در تاریخ آذربایجان

  • آخرین مهلت دریافت چکیده مقالات زن در آذربایجان

  • انجمن زنان پژوهشگر تاریخ با همکاری کتابخانه ملی ایران نشست ماهانه خود را همراه با ضیافت افطاربرگزار می نماید:

  • حضور انجمن در نخستین نمایشگاه نقش آفرینی زنان در توسعه پایدار با تأکید بر اقتصاد مقاومتی